Regulamin serwisu

1. Wstęp

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego iHomes.pl  udostępnianego przez iHomes Sp z o.o. z siedzibą w ul. Szczęsna 26, 02-454 Warszawa , wpisaną do przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla dla M. Stołecznego Warszawy w Warszawie,XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: NIP: 7010636482, REGON: 365953036, dane kontaktowe: info@ihomes.pl.

Regulamin określa również prawa i obowiązki użytkowników serwisu, jak również usługi świadczone przez Spółkę za pośrednictwem i w ramach serwisu.

Niniejszy Regulamin znajduje się pod adresem: www.ihomes.pl

Wszyscy użytkownicy zobowiązani są do zapoznania się z jego treścią i do przestrzegania zawartych w nim praw i obowiązków.

2. Definicje

Aktywny adres e-mailjest to adres e-mail, który został podany przez użytkownika podczas rejestracji lub taki, który został udostępniony (za zgodą użytkownika) przez konto Google lub Facebook
Kontozbiór danych teleinformatycznych, który wymaga rejestracji w serwisie oraz akceptacji Regulaminu; ułatwia użytkownikowi korzystanie ze wszystkich funkcjonalności oferowanych przez serwis, a także wprowadzanie zmian i weryfikacji podanych danych kontaktowych
Materiaływszystkie dane, które użytkownik przesłał za pośrednictwem serwisu oraz oferowanych przez niego funkcjonalności
Nieruchomośćlokal mieszkalny lub użytkowy
Serwiszbiór witryn internetowych, których administratorem jest Spółka, działających pod adresem www.ihomes.pl
Umowa o świadczenie usług drogą elektronicznąumowa warunkująca dostęp do treści serwisu bez wymogu logowania, umowa warunkująca dostęp do konta w serwisie lub jakakolwiek inna umowa, która warunkuje świadczenie usług
Umowa o udostępnienie konta w serwisieumowa, o której mowa w punkcie 4.3. pkt (1)
Inna umowa, której przedmiotem jest świadczenie usługiumowa nie będąca umową warunkującą dostęp do treści serwisu bez wymogu logowania, umową warunkującą udostępnienie konta w serwisie, odnosząca się do usług oraz zawarta między użytkownikiem, a Spółką
Regulaminniniejszy regulamin
Usługausługa dostarczana za pośrednictwem lub w ramach serwisu, oferowana przez Spółkę
Użytkownikosoba korzystająca z funkcjonalności serwisu

3. Warunki techniczne niezbędne do korzystania z funkcjonalności serwisu oraz usług Spółki

Aby korzystanie z serwisu oraz oferowanych usług było efektywne i skuteczne, użytkownik powinien dysponować:

 1. urządzeniem z procesorem o częstotliwości taktowania minimum 1 GHz i kartą graficzną o minimalnej  pojemności pamięci na poziomie 512 MB,
 2. dostępem do Internetu,
 3. poprawnie skonfigurowaną przeglądarką, w tym: MS Edge, Mozilla FireFox, Chrome, lub Safari,
 4. włączoną opcję obsługi Java Script,
 5. włączoną opcję obsługi plików Cookies,
 6. aktywnym adresem e-mail – potrzebny do korzystania z niektórych funkcjonalności w ramach serwisu.

4. Korzystanie z serwisu 

4.1 Postanowienia ogólne

 1. Spółka udostępnia użytkownikom dostęp do nieodpłatnego serwisu oraz zawartych w nim treści. Użytkownik z tytułu korzystania z nieodpłatnej części serwisu nie ponosi kosztów innych niż te, które ponosi standardowo korzystając z dostępu do Internetu.
 2. Niektóre funkcjonalności serwisu oraz treści, które są na nim publikowane mogą być dostępne dopiero po zalogowaniu do konta użytkownika lub udostępniane za opłatą.
 3. Serwis udostępniany jest w stanie takim, w jakim się on w danym czasie znajduje. Odnosi się to do jego funkcjonalności, treści oraz dostępności witryn. Spółka nie zapewnia gwarancji dostępności poszczególnych elementów serwisu ani jego funkcjonalności. Spółka dokłada wszelkich starań, aby ulepszyć serwisu oraz zwiększenia funkcjonalności jego podstron.
 4. Spółka zastrzega sobie również prawo, aby czasowo wyłączyć serwis – w części lub w całości – w celu jego ulepszenia, dodawania treści lub poszerzania usług, a także przeprowadzania konserwacji. Spółka dołoży wszelkich starań, aby każdorazowe wyłączenie serwisu nastąpiło po uprzednim poinformowaniu użytkowników przez wiadomość wysłane na aktywne adresy e-mail lub za pośrednictwem ogłoszenia w serwisie.
 5. Użytkowników obowiązuje zakaz dotyczący stosowania działań, które mogą mieć negatywny wpływ na poprawność funkcjonowania serwisu.
 6. Użytkowników obowiązuje ponadto zakaz dostarczania bezprawnych treści..
 7. Spółka ma prawo do ograniczenia wybranym użytkownikom dostępu do serwisu – w jego części lub całości – w przypadku stosowania przez nich sprzętu lub oprogramowania mającego jakikolwiek wpływ na funkcjonowanie serwisu. Dotyczy to szczególnie ograniczenia lub wyłączenia publikacji oraz wyświetlania odpowiednich treści serwisu.
 8. Spółka dokłada starań, by treści prezentowane na stronie były przedstawiane w sposób rzetelny, rzeczowy i zgodny ze stanem faktycznym. Jednakże informacje zawarte na Stronie, nie stanowią źródła oficjalnych informacji, w szczególności o aktualnie obowiązującym prawie, nie stanowią także porady, opinii, sugestii lub podpowiedzi określonego działania. Korzystanie z tych informacji, w szczególności w celach komercyjnych lub inwestycyjnych, przez osobę odwiedzającą Stronę, następuje na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność osoby, która z treści zawartych na Stronie zamierza skorzystać. Zastrzega się, że treści wskazane na Stronie, mogą być nieaktualne w kontekście obowiązującego w danym momencie stanu prawnego, lub niewłaściwe lub niewystarczające przy analizie konkretnego stanu faktycznego lub rozwiązania danego problemu. Użytkownicy przyjmują także do wiadomości, że artykuły i treści zawarte na stronie nie mogą skutecznie zastąpić indywidualnej porady/konsultacji/opinii.

4.2 Dostęp do serwisu bez zalogowania

 1. W momencie wejścia na strony Serwisu, użytkownik zawiera ze Spółką na określony czas umowę dotyczącą jego dostępu do serwisu bez logowania.
 2. Umowa jest podstawą dostępu do serwisu bez zalogowania dla użytkownika. Dzięki temu, może on przeglądać treści znajdujące się w serwisie i udostępnione przez Spółkę bez potrzeby logowania się do konta w serwisie.
 3. Umowa o dostęp do serwisu bez zalogowania zostanie rozwiązana z chwilą, kiedy użytkownik opuści serwis, w szczególności gdy zamknie przeglądarkę lub kartę ze stronami serwisu.

4.3 Konto w serwisie

 1. W momencie utworzenia konta w serwisie zostaje zawarta umowa między użytkownikiem a Spółką na czas nieokreślony. Na jej podstawie Spółka udostępnia użytkownikowi nieodpłatnie konto w serwisie, za pośrednictwem którego może on korzystać z usług i funkcjonalności oferowanych przez serwis. Założenie i posiadanie konta w serwisie nie zwalnia z opłat za odpłatne usługi.
 2. Konto w serwisie daje dostęp do wszystkich treści serwisu oraz pełnej funkcjonalności.
 3. Aby utworzyć konto w serwisie użytkownik może:
 • – wypełnić formularz rejestracyjny, który jest dostępny pod następującym adresem www.ihomes.pl/rejestracja poprzez podanie następujących danych: imienia, nazwiska, adresu e-mail, hasła do konta oraz opcjonalnie także numeru telefonu, a później potwierdzić rejestrację klikając w link w wiadomości dostarczonej na podany adres e-mail,
 • – użyć konta Facebook – w tym przypadku imię i nazwisko, adres e-mail oraz zdjęcie profilowe zostaną pozyskane z portalu facebook.com,
 • – użyć konta Google – w tym przypadku nazwa użytkownika, adres e-mail, ustawienia języka oraz zdjęcie profilowe zostaną pozyskane z portalu Google.
 1. Użytkownik powinien zachować w poufności dane, których używa do logowania do konta w serwisie, w szczególności dotyczy to hasła. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie skutki podania wyżej wymienionych danych osobom trzecim. Realizując obowiązek ustawowy, Spółka niniejszym informuje, że korzystanie z usług drogą elektroniczną, może wiązać się z ryzykiem zaistnienia zagrożeń wynikających z tej formy komunikacji, a w szczególności przechwycenia lub uzyskania dostępu do danych osobowych Użytkownika przez osoby niepowołane. Stać się tak może w szczególności gdy urządzenie Użytkownika nie posiada stosownych i aktualnych programów zabezpieczających przed wirusami lub niepowołanym dostępem osób trzecich, system operacyjny nie jest bieżąco aktualizowany, lub Użytkownik korzysta z usług oferowanych przez niezaufanych dostawców, lub otwiera podejrzane wiadomości e-mail, które potencjalnie mogą w nieświadomy sposób instalować programy typu trojan horse. 
 2. Konto użytkownika może zostać w każdej chwili usunięte z serwisu. Usunięcie konta z serwisu jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy dotyczącej udostępniania konta danemu użytkownikowi w serwisie. W przypadku rozwiązania wspomnianej umowy, konto w serwisie zostanie usunięte.
 3. Spółka może zawiesić dostęp do konta dla danego użytkownika, w przypadku gdy użytkownik narusza jakiekolwiek z postanowień umowy dotyczącej udostępniania konta w serwisie lub jakiekolwiek z przepisów niniejszego regulaminu.

5. Funkcjonalności serwisu

 1. Za pośrednictwem naszego serwisu, użytkownik ma możliwość korzystania z dostępnych funkcjonalności serwisu, w ramach warunków, które określone są w tym regulaminie. W szczególności obejmuje to usługę automatycznej wyceny nieruchomości, przeglądu dostępnych ofert oraz iBuyingu. Funkcjonalności oferowane przez serwis mogą podlegać zmianom.
 2. Usług automatycznej wyceny nieruchomości umożliwia użytkownikowi uzyskanie wycenę nieruchomości. Jest to przeprowadzone w oparciu o podane przez użytkownika parametry nieruchomości. Wycena jest przygotowana w sposób, który jest zautomatyzowany. Nie bierze w niej udziału rzeczoznawca majątkowy. Jest przeprowadzana o autorski algorytm, który Spółka stosuje w tym celu. Wycena nieruchomości nie stanowi operatu szacunkowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.). Wycena nieruchomości nie został przygotowana na podstawie przepisów ustawy ani innych regulacji prawnych, które regulują wycenę nieruchomości. Rzeczywista wartość wycenianej nieruchomości,  wskazana w operacie szacunkowym przygotowanym przez rzeczoznawcę majątkowego, może odbiegać od tej, która została podana przy wycenie nieruchomości. Wycena nieruchomości nie jest równoznaczna z rekomendacją odnośnie ceny, którą można by zaoferować do zbycia tej nieruchomości. Sporządzenie wyceny nieruchomości nie obejmuje analizy ani weryfikacji tego, czy jakiekolwiek parametry wycenianej nieruchomości są zgodne z prawdą. W szczególności dotyczy to rozkładu pomieszczeń, usytuowania w przestrzeni, jej stanu, powierzchni. Przygotowana wycena jest opracowana na podstawie danych przekazanych przez użytkownika serwisu.
 3. Niektóre funkcjonalności serwisu mogą zostać realizowane poprzez wysłanie e-maila do użytkownika z powiadomieniem. Takie wiadomości mogą być wysyłane cyklicznie i w nieregularnych odstępach czasowych. Usługa wysyłki wiadomości będzie aktywna do momentu, kiedy użytkownik zmieni ustawienia konta w serwisie, kliknie w link dezaktywacyjny lub całkowicie usunie konto z serwisu.

6. Konsultacje przy sprzedaży nieruchomości

 1. Dzięki funkcjom serwisu, użytkownik może skorzystać z kontaktu do partnerów Spółki. Specjalizują się oni w konsultacjach przy sprzedaży nieruchomości. Aby uzyskać taki kontakt, należy wypełnić formularz kontaktowy, który znajduje się pod linkiem www.ihomes.pl/sprzedaz-mieszkania. W formularzu należy zawrzeć numer kontaktowy oraz adres nieruchomości. Po wyrażeniu zgody i przesłaniu wypełnionego formularza, użytkownik zostanie skontaktowany z agentami nieruchomości oraz innymi ekspertami w dziedzinie nieruchomości, współpracującymi ze Spółką.
 2. Dane kontaktowe podane przez użytkownika zostaną przekazane współpracującym ze Spółką agentom nieruchomości i ekspertom zajmującym się rynkiem nieruchomości. Skontaktują się oni we własnym zakresie z użytkownikiem w celu przedstawienia świadczonych usług.
 3. Zakres działań tych osób, prawa i obowiązki oraz potencjalne wynagrodzenie zostanie określone pomiędzy agentem nieruchomości lub ekspertem rynku nieruchomości, a użytkownikiem. Spółka nie będzie uczestniczyć w tym przedsięwzięciu.
 4. Spółka nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania agentów nieruchomości i ekspertów rynku nieruchomości, które wynikną z niewypełniania czynności, do których się zobowiązali. Wszelkie nieprawidłowości użytkownik powinien zgłaszać agentom nieruchomości oraz ekspertom rynku nieruchomości, z którymi zawarł umowę na świadczenie usług. Może to również zrobić do właściwych organów i instytucji branżowych w razie konieczności.

7. iBuying nieruchomości

 1. Serwisu umożliwia użytkownikowi przygotowanie propozycji zakupu nieruchomości oferowanej przez użytkownika, a także zgłoszenie chęci zakupu nieruchomości, która została wystawiona w serwisie.
 2. Użytkownik może być poproszony o przedłożenie odpowiednich dokumentów, które umożliwią Spółce zapoznanie się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości oraz umożliwienie odbycie oględzin. Zakres tych czynności będą określone w ustaleniach pomiędzy użytkownikiem, a Spółką.
 3. Spółka nie daje gwarancji, że użytkownik dostanie propozycję zakupu nieruchomości lub propozycję sprzedaży nieruchomości, która została wystawiona w serwisie Spółki.
 4. Niezależnie od treści samej propozycji, propozycja nie będzie stanowiła oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.), składania ofert, zaproszenia do negocjacji lub do zawarcia umowy w inny sposób.
 5. Jeżeli użytkownik zaakceptuje propozycję, dalsze czynności będą mały miejsce pomiędzy osobą, która złożyła propozycję a użytkownikiem poza serwisem. Przepisy regulaminu nie mają zastosowania do takiej sytuacji.

8. Treści w serwisie

 1. Korzystając z serwisu, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że treści, które są publikowane w serwisie lub poszczególne część publikowanych treści mogą być przedmiotem praw własności intelektualnej przysługujących Spółce lub osobom trzecim, . Udostępnienie tych treści nie jest tożsame z przyznaniem użytkownikom jakichkolwiek do nich praw.
 2. Użytkownik powinien przestrzegać przepisów prawnych, które normują i definiują korzystanie z treści publikowanych na stronach serwisu. Użytkownik powinien powstrzymać się od naruszenia jakichkolwiek praw Spółki, jej partnerów, innych użytkowników lub osób trzecich w odniesieniu do treści publikowanych na stronach serwisu Spółki. Użytkownik nie ma prawa kopiować i rozpowszechniać treści serwisu, w szczególności stanowiących własność Spółki bez zgody Spółki.
 3. Spółka ma prawo wykorzystywać serwis do zamieszczania informacji dotyczących cen i wartości  wybranych przez nią nieruchomości, a także informacji na temat ofert z rynku nieruchomości. Spółka nie ma obowiązku weryfikacji prawdziwości ani rzetelności podawanych cen i wartości nieruchomości oraz ofert z rynku nieruchomości.
 4. Spółka ma prawo do publikowania materiałów reklamowych w serwisie. Materiały reklamowe mogą podlegać profilowaniu i personalizacji, z dostosowaniem do preferencji użytkownika w oparciu o aktywność generowaną przez niego w Internecie.
 5. Spółka umożliwia swoim użytkownikom przesyłanie materiałów, w celu wykonania zamówionej usługi, dodanie danych do tworzonych baza oraz publikacji materiałów w serwisie. Mogą one zostać przesłane za pośrednictwem funkcji, które są udostępniane przez Spółkę (konto, formularze, itd.) lub poprzez kontakt za pomocą poczty elektronicznej na adres, który zostanie wskazany przez Spółkę. Inicjatorem takiego przekazu danych jest Użytkownik. Spółka nie wybiera odbiorcy przekazu takich danych. Spółka nie jest zobowiązana ani co do zasady nie dokonuje wyboru informacji zawartych w przekazie inicjowanym przez Użytkownika, ani nie modyfikuje informacji zawartych w tym przekazie. Spółka nie jest zobowiązana ani co do zasady nie bada zgodności przesyłanych przez Użytkownika danych z obowiązującymi przepisami prawa i prawami osób trzecich. Korzystający ze Strony przyjmują zatem do wiadomości, że Strona co do zasady ma charakter niemoderowany w odniesieniu do treści publikowanych przez Użytkowników. 
 6. Publikując dany utwór (transmitując / publikując dane na stronie), Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że posiada doń całość stosownych praw, a w szczególności że posiada autorskie prawa majątkowe i osobiste do danego dzieła.
 7. W momencie przesłania Spółce materiałów przez użytkownika, udziela on również niewyłącznej, nieodpłatnej, przenoszonej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na:
 • -modyfikowanie, używanie, utrwalanie, edytowanie i usuwanie tych materiałów,
 • -trwałe lub czasowe wytwarzanie, zwielokrotnianie lub rozpowszechnianie materiałów – w jakiejkolwiek formie, wliczając w to technikę drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego lub technikę cyfrową, w części lub w całości,
 • -publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby zapewnić dostęp do materiałów każdemu w wybranym przez tę osobę czasie i miejscu.
 1. Licencja wspomniana w punkcie (6) nie wygaśnie po rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczą] . Spółka ma prawo udzielić sublicencji.
 2. Spółka ma prawo moderować materiały, które zostaną przesłane przez użytkowników, w tym usuwać i edytować. W ramach działań moderacyjnych, Spółka może wzbogacać je o nowe treści, w tym znaki handlowe, towarowe, loga, slogany oraz nazwy przedsiębiorstw.
 3. Spółka ma prawo odmówić prezentacji materiałów, które zostały przesłane przez użytkownika lub w całości usunąć je z serwisu, w szczególności gdy przesłane materiały zawierają następujące treści:
 • -niezgodne z zasadami funkcjonowania serwisu, łamiące dobre obyczaje i zasady współżycia społecznego, zawierające elementy zabronione przez prawo lub w jakikolwiek inny sposób naruszające interesy Spółki lub jej partnerów,
 • -zawierające wulgaryzmy, przekleństwa lub zwroty, które są powszechnie uznawane za obraźliwe,
 • -nie związane z serwisem,
 • -naruszające inne normy zwyczajowe obowiązujące użytkowników stron internetowych.
 1. Publikacja w serwisie materiałów, które zostały dostarczone przez użytkownika, następuje z uwzględnieniem warunków regulaminu Spółki. Spółka nie gwarantuje żadnej formy ani sposobu, w który materiały będą wyświetlane w serwisie.

9. Reklamacje

Użytkownik ma prawo do reklamacji związanej z funkcjonowaniem serwisu oraz reklamacji związane z niewykonaniem lub nienależytego wykonaniem oferowanych usług. Reklamacja polega na zgłoszeniu informacji dotyczącej jakichkolwiek nieprawidłowości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@ihomes.pl Po otrzymaniu reklamacji Spółka ustosunkuje się do niej w terminie 14 dni i wyśle informację zwrotną do użytkownika dotyczącą wyniku rozpatrzenia jego reklamacji. Odpowiedź Spółki zostanie przesłana na adres e-mail użytkownika, z którego wysłano reklamację. Na żądanie użytkownika odpowiedź zostanie wysłana w wersji pisemnej na adres podany przez użytkownika.

10. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony. Nie dotyczy to sytuacji, które są związane z umowami o świadczenie usług drogą elektroniczną, które na podstawie regulaminu zawierane są na czas określony. Dodatkowo nie dotyczy to również umów, które dotyczą wykonania określonej jednostkowej usługi przez Spółkę.
 2. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień regulaminu, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana przez użytkownika lub spółkę, za uprzednim wypowiedzeniem – ze skutkiem natychmiastowym.
 3. Spółka może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Nastąpi to ze skutkiem natychmiastowym w szczególności w następujących sytuacjach:
 • – gdy Spółka uzyska wiadomość, że podane przez użytkownika dane są nieprawidłowe lub istnieją uzasadnione wątpliwości co to poprawności podanych danych,
 • – gdy zachowania użytkownika, w tym zaniechania i działania które są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawnymi, zasadami współżycia społecznego, a także naruszają prawa Spółki, jej partnerów, innych użytkowników serwisu lub osób trzecich,
 • – użytkownik narusza postanowienia niniejszego regulaminu lub postanowienia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną będzie miało miejsce za pomocą poczty elektronicznej. W przypadku Spółki, adresem do wypowiedzenia umowy będzie info@ihomes.pl, natomiast w przypadku użytkownika, będzie to aktywny adres e-mail lub inny adres e-mail, który jest znany Spółce lub który użytkownik wykorzystuje do kontaktu ze Spółką.

11. Odstąpienie od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

Użytkownik może odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni. Nie jest wymagane podanie żadnej przyczyny. Po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, termin wygasa. Użytkownik może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Aby to zrobić, musi poinformować Spółkę o swojej decyzji za pomocą jednoznacznego oświadczenia. Użytkownik ma prawo skorzystać z gotowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, użytkownik powinien wysłać informację, że wyraża chęć odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zanim upłynie termin do odstąpienia.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(w przypadku chęci odstąpienia od umowy należy odesłać wypełniony formularz na podany adres) iHomes Sp. z o.o.ul. Szczęsna 26, 02-454 Warszawa 
Adresat: , e-mail:info@ihomes.pl
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi …………………………………………………………
Data zawarcia umowy: …………………………………………………………
Imię i nazwisko konsumenta(-ów): …………………………………………………………
Adres konsumenta(-ów): …………………………………………………………
Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku wysyłki formularza w wersji papierowej) …………………………………………………………
Data: …………………………………………………………

(*) Niepotrzebne skreślić.

12. Odpowiedzialność Spółki i odpowiedzialność użytkowników

Spółka nie jest odpowiedzialna za:

 1. działania osób trzecich,
 2. rzetelność, poprawności oraz aktualność treści publikowanych w serwisie,
 3. następstwa lub braku możliwości wykorzystania materiałów publikowanych w serwisie,
 4. niedostępności, czasowej lub trwałej naszego serwisu lub oferowanych usług,
 5. udostępniania osobom trzecim jakichkolwiek treści przez użytkownika,
 6. wykorzystania przez osoby trzecie danych do logowania i haseł, w szczególności jeżeli osoby te weszły w posiadanie tych danych wskutek ujawnienia danych przez użytkownika lub niedostatecznego zabezpieczenia takich danych przed dostępem osób trzecich,
 7. czynności leżących po stronie użytkownika lub osób trzecich,
 8. wszelkie szkody, które powstały jako następstwo siły wyższej.

13. Polityka prywatności i dane osobowe

Szczegółowe informacje, które dotycząc zagadnienia przetwarzania danych osobowych użytkowników znajdują się w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem www.ihomes.pl/polityka-prywatnosci.

14. Postanowienia końcowe

 1. Jeżeli którekolwiek postanowienie regulaminu zostanie uznane za nieważne na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu lub innych organów państwowych, jego pozostałe postanowienia nadal pozostaną w mocy.
 2. Użytkownik nie może przenieść swoich praw lub obowiązków wynikających z zawartych umów na osobę trzecią bez pisemnej zgody Spółki, chyba że z treści danej umowy wynika inaczej.
 3. W sprawach, które nie są regulowane umową o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz niniejszym regulaminem, zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Sądem właściwym dla rozstrzygania potencjalnych sporów będzie sąd właściwy dla siedziby Spółki. Nie ma to zastosowania do sporów, które są regulowane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności w sprawach z udziałem konsumentów. Użytkownik ma możliwość skorzystania z rozstrzygania sporów w sposób pozasądowy. Więcej informacji o zasadach pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów, a także o procedurach i podmiotach uprawnionych można znaleźć na stronie https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 5. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany zostaną udostępnione w serwisie dla użytkowników. Zmiany regulaminu wchodzą w życie w chwili ich publikacji w serwisie, chyba że Spółka postanowi, że zmiany zostaną wprowadzone w określonym terminie.
 6. Użytkownik powinien niezwłocznie i na bieżąco zapoznawać się z treścią regulaminu, który obowiązuje w danej chwili.

Wyceniamy
Twoje mieszkanie

W tym momencie nasz algorytm analizuje tysiące danych pochodzących z aktów notarialnych oraz szuka podobnych mieszkań, które sprzedały się w najbliższej okolicy. Po zestawianiu tych danych z informacjami o Twojej nieruchomości, przedstawimy Ci szacowaną wartość mieszkania.

sandglass

Nie zamykaj tej strony. Twój raport jest prawie gotowy

sandglass

Analizuję dane sprzedażowe…